Kategóriák
Kategóriák
  Adatkezelési tájékoztató

a Bau Material Center Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-199788, Adószám: 25101919-2-43, Székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.) kiadásában megjelenő Építőanyag Center weboldalon www.epitoanyag-center.hu, továbbiakban a Építőanyag Center.

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: az Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy átfogóan és átláthatóan bemutassa a Bau Material Center Kft által a Építőanyag Center weboldalon alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és eljárásokat. 

A Bau Material Center Kft kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott szabályokat tevékenysége során magára kötelezőnek tekinti és betartja. 

A Bau Material Center Kft. a fenti tevékenység és a szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályokat, különösen

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") előírásait.

Fogalom meghatározások

Érintett, látogató: a személyes adatait megadó természetes személy, azaz Ön. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő

A Építőanyag Center oldalon megadott személyes adatok kezelője a Bau Material Center Kft:

 • teljes név: Hel Bau Material Center Kft
 • székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.;
 • nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
 • cégjegyzékszáma: 01-09-199788 ;
 • adószáma 25101919-2-43: 

A Bau Material Center Kft. az adatok kezelését és tárolását bérelt szervereken végzi. A megadott személyes adatokhoz a Helmond Kft. valamint, marketing feladatokat ellátó és az informatikai rendszerek működését felügyelő és üzemeltető partnerek alkalmazottai férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók

A Bau Material Center Kft .egyes feladatok ellátására adatfeldolgozókat vehet igénybe:

Az adatfeldolgozók a részükre adatfeldolgozásra átadott adatok tekintetében önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Bau Material Center Kft -vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre a Bau Material Center Kft . által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Bau Material Center Kft  részére. 

A Bau Material Center Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. 

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Bau Material Center Kft hozzájárulásával jogosultak.

Az adatkezelés irányelvei

A Bau Material Center Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a látogatók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Bau Material Center Kft az adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

A Bau Material Center Kft kijelenti, hogy a személyes adatokat jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok gyűjtését a Bau Material Center Kft  csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi.
 • A Bau Material Center Kft személyes adatokat csak az Adatkezelési tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat a Bau Material Center Kft haladéktalanul törli.
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését a Bau Material Center Kft megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával kezeli, miközben biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
 • A Bau Material Center Kft személyes adatot csak az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók részére továbbít. Harmadik fél felé adattovábbítás csak törvényi előírás vagy jogerős hatósági végzés, bírósági ítélet esetében történik.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. A Bau Material Center Kft nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés jogalapja

 • Adatkezelésre az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Építőanyag Center használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek ( hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja);
 • Abban az esetben, ha Ön teméket, szolgáltatást vásárol a Bau Material Center Kft -nél a személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében, illetve jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése okán kezeljük.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és az adatkezelés egyéb részletei a Építőanyag Center látogatása és egyes szolgáltatásainak igénybevétele során

Honlap látogatás

A Építőanyag Centeren történt látogatás során a Építőanyag Center programja automatikusan menti az Ön számítógépe, mobil eszköze IP címét. 

A Építőanyag Center rendszere sütiket ("cookie-kat") használ. A cookiek kicsi szöveges állományok, amiket a böngésző segítségével a webszerver helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, mobil eszközének memóriájában. 

A cookiek tartalmát a látogatás során a webszerver folyamatosan olvassa és felülírja, és a cookie-ban tárolt információk figyelembe vételével az oldal tartalmát testre szabottan, egyéni igényekhez igazítva szolgálja ki. A cookie célja a Építőanyag Center minél magasabb színvonalú működésének, valamint személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. 

A cookie-kban tárolt adatok köre: böngészési előzmények, regisztráció során a bejelentkezési adatok, online foglalás, ajánlatkérés esetén a foglalt, érdeklődött termék tulajdonságai, azonosító adatok. 

Az átmeneti, az éppen aktuális látogatást segítő cookie-k élettartama a böngésző bezárása, a hosszabb idejű, a Építőanyag Centerre történő visszatérést és újra látogatást segítő cookie-k élettartama legfeljebb az utolsó látogatás kezdő időpontjától számított 10 év. 

A hosszú távú cookie-k segítségével vizsgáljuk a Építőanyag Centeren a felhasználók összessége által végzett látogatásokat, és az oldal nagyon kiterjedt tartalmát ezek alapján termék csoportokba soroljuk, illetve vizsgáljuk, hogy az egyes csoportokon belül mely termékek (utazási ajánlatok) vonzanak kiemelkedő figyelmet. Szintén a hosszú távú cookie-k segítségével az Ön előző látogatása során megpróbáljuk beazonosítani, hogy Önt melyik termék csoport érdekli, és a Építőanyag Center tartalmát az Ön érdeklődéséhez igazítjuk. Ezzel egyrészről segítünk a kiterjedt kínálatban történő eligazodásban és a keresett utazás, gyorsabb, kevesebb ráfordítást igénylő megtalálásában, másrészről ezek segítségével fel tudjuk hívni a figyelmét a többi látogató között népszerű (valószínűleg a más hasonló ajánlatoknál jobb) utakra. Az itt leírt segítség semmilyen formában nem korlátozza Önt, illetve semmilyen formában jelent hátrányt a Építőanyag Center használatában. 

A hosszú távú cookie-kból származó adatokat továbbá felhasználjuk a Építőanyag Center szolgáltatásainak fejlesztésében, finomításában és hangolásában. 

A cookie-t a böngésző menüjével Ön képes törölni számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az oldal egyes funkciói nem, vagy nem helyesen működnek (mint pl. a regisztrált szolgáltatások, keresési beállítások, korábban nézett oldalak, online vásárlás, ajánlatkérés stb, már meglátogatott utak kijelzése a találati listán, kedvencek közé mentés). 

Személyes adatok megadásával igénybe vehető szolgáltatások

Ön az e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, , jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve a megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

Építőanyag Center rendszere a látogatók aktivitásáról adatokat gyűjt, melyek összekapcsolódnak a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal. 

Regisztráció

A Építőanyag Center egyes, személyre szabható szolgáltatásainak igénybe vételéhez azonosítás és regisztrált fiók megadása szükséges. A megadott személyes adatok kezelése a regisztráció után mindaddig fennmarad, amíg Ön a szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Az adatok törlése esetén a törlés fizikai, a törölt adatok visszaállítására nincs mód.

 • Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail, jelszó, felhasználónév;
 • Az érintettek köre: a Építőanyag Center regisztráló felhasználók;
 • Adatkezelés célja: a Építőanyag Center személyre szabott szolgáltatásainak használatához a Felhasználó azonosítása;
 • Adatkezelés tartama: az utolsó bejelentkezéstől számított legfeljebb 3 év;
 • Adatokat megismerő személyek köre: a regisztrációkor megadott adatokon manuális feldolgozás/kezelés nem történik, az adatokhoz a Bau Material Center Kft. programozói képesek hozzáférni.

Hírlevél feliratkozás

 • Kezelt személyes adatok köre:név, e-mail cím;
 • Az érintettek köre: a Építőanyag Center hírlevelére feliratkozó felhasználók;
 • Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása;
 • Adatkezelés célja: a feliratkozott látogatók részére a Építőanyag Center rendszeres hírlevelének elküldése;
 • Adatkezelés tartama: a hírlevél listáról történő lejelentkezés időpontja;
 • Adatokat megismerő személyek köre: a hírlevél jelentkezés során megadott adatokon manuális feldolgozás/adatkezelés nem történik, az adatokhoz a Bau Material Center Kft. marketingért felelős munkavállalói és programozói képesek hozzáférni.
 • Leiratkozás módja: 
  - hírlevelek végén megtalálható Leiratkozás link; 
  - Építőanyag Center Hírlevél leiratkozás oldalán a megfelelő űrlap kitöltésével; 
  - e-mailben a Építőanyag Center bármelyik e-mail címén.

Ajánlatkérés

Minden ajánlatot bemutató oldalon megtalálható a termékkel kapcsolatos részletes / specifikus információk kérésére szolgáló ajánlatkérő lap. Az ajánlatkérő lapon kapcsolattartási adatok megadása szükséges, hogy a Építőanyag Center ügyintézői az ajánlatkérésre adott válaszokat meg tudják küldeni.

 • Kezelt személyes adatok köre: név, irányítószám, telefonszám, e-mail cím;
 • Az érintettek köre: a Építőanyag Center meghirdetett ajánlatok után érdeklődő, és a Építőanyag Center ajánlatkérő oldalát kitöltő, az érdeklődésre írásos választ váró felhasználók;
 • Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása;
 • Adatkezelés célja: a kért ajánlatkérés megválaszolása, és a válasz eljuttatatása e-mailben a felhasználó részére;
 • Adatokat megismerő személyek köre: az ajánlatkérésekre minden esetben egyedi, manuálisan szerkesztett választ adnak a Építőanyag Center ügyintézői. A megadott személyes adatokat a Bau Material Center Kft. értékesítést, ügyfélkiszolgálást végző munkavállalói és az őket felügyelő vezetők ismerik meg.

Online rendelés

Minden ajánlaton megtalálható az adott termék megrendelését szolgáló lap. Az online rendelés feladása regisztrációt megrendelő adatainak (név, születési dátum), valamint a kapcsolattartó elérhetőségeinek (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím) megadását igényli.

 • Kezelt személyes adatok köre: 
  - Megrendelp: név, telefonszám, e-mial cím, cégnév.
 • Az érintettek köre: az online rendelési lapot kitöltő felhasználók;
 • Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása;
 • Adatkezelés célja:  szerződés megkötésének előkészítése;
 • Adatokat megismerő személyek köre: az online rendelés minden esetben a Építőanyag Center értékesítője kezeli manuálisan. A megadott személyes adatokat a Bau Material Center Kft. értékesítést, ügyfélkiszolgálást végző munkavállalói és az őket felügyelő vezetők ismerik meg.

Online nyomon követés

A Építőanyag Centernél vásárolt termékek ügyintézésének helye, valamint az ügyintézés nyomon követésének eszköze az Építőanyag Center. 

A Építőanyag Centeren történt látogatás után a Építőanyag Center Irodában történt szerződéskötést követően az adatkezelés feltételeit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Külső szolgáltatások:

Hirdetés kiszolgáló és webanalitikai szolgáltatók

A Építőanyag Center látogatottság elemzésre, a hirdetések kiszolgálására és a látogatottsági adatok auditálására több külső vállalkozás szolgáltatásait is igénybe veszi. Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Bau Material Center Kft. jelen Adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatják a Építőanyag Center látogatóit. 

A külső szolgáltatók hozzáférhetnek az Ön IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Építőanyag Center nyújtott szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. 

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-kat Ön bármikor törölheti a számítógépéről vagy mobil eszközéről, a böngésző(k) beállításával visszautasíthatja a cookie-k használatát. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történik. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. A külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 

A Bau Material Center Kft. a Építőanyag Center látogatottsági adatainak elemzésére Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics programja a látogatással kapcsolatos adatokat továbbítja a Google Inc. részére. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatkezelési irányelveit a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érheti el. 

A Építőanyag Center termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére a Google Adwords szolgáltatását használjuk, köztük a Google Remarketinget és a DoubleClicket. A Google Remarketing és a DoubleClikck a Építőanyag Centeren tett látogatása során a látogatással kapcsolatos adatokat továbbít a Google felé, és a lehetővé teszi, hogy a Google Adwords segítségével testre szabott Építőanyag Center hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára Google Display hálózatba tartozó weboldalakon tett látogatása alatt. Az adatok továbbításához a Google coolie-kat használ, a https://policies.google.com/technologies/ads oldalon található tájékoztató szerint: 

"Az általunk megjelenített hirdetéseket feljegyezzük naplófájljainkban. Ezek a szervernaplók általában tartalmazzák az internetes kérelmet, az IP-címet, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a kérelem pontos időpontját, illetve legalább egy cookie-t, amely egyedileg azonosíthatja az Ön böngészőjét. Ezeket az adatokat számos okból tároljuk, amelyek közül a legfontosabb szolgáltatásaink fejlesztése és a rendszer biztonságának megőrzése. A naplóadatokat névtelenítjük az IP-cím egy részének (9 hónap elteltével történő) és a cookie-információk (18 hónap elteltével történő) eltávolításával." 

Google felhasználóként a "Saját fiókban" adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Retargeting Pixel: a Facebookon történő böngészése során a Facebook hirdetési rendszerének használatával a korábbi Építőanyag Center tett látogatása alapján testre szabott hirdetéseket, a Facebook elnevezésével Facebook Retargeting hirdetéseket helyezünk el a Facebook hírfolyamában. Ehhez az szükséges, hogy a Építőanyag Centeren tett látogatás során a Facebook un. Facebook Retargeting Pixel segítségével adatokat továbbítson a saját rendszere felé. A Facebook Retargeting Pixel működéséről és adatkezeléséről a https://www.facebook.com/privacy/explanation oldalon talál tájékoztatót. 


Érintettek jogai

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha utazási szolgáltatásra irányuló szerződést köt, ezen jogai leszűkülnek, mivel szerződéses kapcsolat esetén egyes személyes adatok kezelését jogszabály írja elő. 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Bau Material Center Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A Bau Material Center Kft. az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, és a Bau Material Center Kft. kezelt adatairól, ideértve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Bau Material Center Kft. a lehető legrövidebb időn belül, de a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon alatt írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Bau Material Center Kft., 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.
 • E-mail: info@epitoanyag-center.com.hu

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a regisztráció utáni oldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a Bau Material Center Kft. törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Bau Material Center Kft. az előírt időtartamig megőrzi. 

Ön kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Bau Material Center Kft. zárolja a személyes adatot, amennyiben Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Bau Material Center Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

 • A hatóság címe:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • A hatóság honlapjának címe: www.naih.huBudapest, 2018. május 3. 

Kapcsolat

Bau Material Center Kft.

1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27. (Régi posztógyár)
Adószám: 13495482-2-43
Telefon: +36 70 4233 558, +36 70 4233559
Fax: 0612780204

Bau Material Center Kft. Minden jog fentarva